ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Kérjük figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

 

A Bolu Gép Kft. adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján  az az alábbi tájékoztatást adja:

 

Az Adatkezelő adatai:

 

Cégnév:                                 Bolu Gép Kft.

Székhely:                               1112 Budapest, Kékperje u. 4.

Weblap:                                  www.hondagep.hu, www.mbw.hu

Kapcsolattartás:                     Lukács Zoltán

Telefon:                                  +36-1-2782180

E-mail:                                               info@hondagep.hu

Adatvédelmi Tisztviselő:         az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

Adatvédelmi kérelmek:           amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan az alábbi címekre küldheti: XX. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.

Adatfeldolgozás:                     adatfeldolgozó igénybevétele nem történik.

Külföldi adattovábbítás:           nem történik külföldre továbbítás.

 

1.             Adakezelési célok (KIVÁLASZTANDÓ)

Az adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:

a)    Kereskedelmi tevékenység nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybevevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük;

b)    Lehetséges ügyfelek számára marketingtevékenység;

c) munkavállalók és pályázók adatainak kezelése;

d) partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése;

e) ügyfelek megrendeléseinek teljesítése;

f) vagyonvédelem, személyi biztonság;

g) belső adminisztráció megkönnyítés;

 

2.             Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználáshoz

 

Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg mint jogalapok:

a)    a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

b)    kapcsolattartás: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. A partnerek munkavállalóinak, alkalmazottainak adatai esetében az adatkezelés jogalapja, érdekmérlegelés. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.

c)    munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok.

d)    szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

e)    Marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

Marketing tevékenység céljából facebook oldal is üzemel, azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik.

f)     on-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

g)    biztonsági kamera üzemeltetése jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke: vagyonvédelem, munkavállalók esetében az Mt.-ben meghatározott munkáltatói jogos érdek.

 

A b) és g) pontban szereplő érdekmérlegelési tesztek a XX e-mail címre küldött kérelem esetén tekinthetők meg.

 

3.             Az adatkezelés időtartama

 

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje nyolc év.

A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 50 év.

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállását követő maximum egy év.

Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: öt év.

 

4.             Érintetti jogok

 

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.

Érintetti jogok:

a)    hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);

b)    amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;

c)    törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);

d)    az adat kezelésének korlátozása;

e)    a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;

f)     személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;

g)    bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy

h)    tiltakozás a személyes adat használata ellen.

 

4          Jogorvoslati tájékoztatás

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat@naih.hu.

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

Adatkezelések nyilvántartása (GDPR 30. cikk)

 

Tevékenység

Kezelt adatok

Adakezelési cél

Adatkezelési jogalap

Adattovábbítás

Tárolás módja és ideje

Számviteli bizonylat kiállítása

Név

Lakcím

(adószám)

számla kiállítása szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

Nem történik

Legalább 8 év

Számviteli, könyvelési tevékenység

Név

Lakcím

(adószám)

számla kiállítása szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, mérleg készítés

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

Cég  Könyvelő

Legalább 8 év

Kapcsolattartási adatok

Név

Telefonszám

E-mail cím

Időpont egyeztetés, lemondások

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

Nem történik

egy év

Regisztrációs adatok

Név

Telefonszám

E-mail cím

Ügyfél-account létrehozása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

Webes tárolás:
Bolu Gép Kft.

egy év

Megrendelés teljesítése

Név

Telefonszám

E-mail cím

Lakcím v. szállítási cím

Megrendelés teljesítése, termék kiszállítása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

Logisztikai partner: MPL

öt év

panaszkezelés

Név

Telefonszám

E-mail cím

Lakcím v. szállítási cím

fogyasztói panaszok kezelése

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

 

XX törvény

fogyasztóvédelmi referens: Bolu Gép Kft.

jogi tanácsadó XX

öt év

visszahívások

Név

Telefonszám

E-mail cím

Lakcím v. szállítási cím

fogyasztói panaszok kezelése

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

 

XX törvény

fogyasztóvédelmi referens:

 

öt év